Användarvillkor

för användning av onlinetjänsten Abacusa som tillhandahålls av Askunge Thorsén Förlag AB, Mjölnarvägen 2D, 131 74 Nacka, Sverige.

Definitioner

Användare: Alla användare av Abacusa.

1 Tillämpbarhet

 1. Abacusa är en tjänst som tillhandahålls av Askunge Thorsén Förlag AB (härefter kallat Askunge).
 2. Askunge tillhandahåller samtliga tjänster till Användaren på de villkor som anges i detta avtal.
 3. Användaren godkänner dessa villkor genom att använda tjänsterna på Abacusa eller genom att godkänna dem i samband med första användningen av Abacusa.
 4. Askunge förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i framtiden. Användaren kommer meddelas när denna använder tjänsten om villkoren ändras. Användaren behöver godkänna de nya villkoren för att fortsätta använda tjänsten. Askunge förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Användaren inte accepterar avtalsändringen.

2 Tjänsteinnehåll

 1. Användaren är ansvarig för att ha erforderlig teknisk utrustning för att kunna använda tjänsten.
 2. Innehållet och tjänsterna på Abacusa uppdateras, modifieras och utvidgas ständigt. Användaren har endast rätt att använda tjänsten i dess aktuella tillstånd. Askunge har inga skyldigheter att tillhandahålla specifika funktioner eller att se till att dessa är tillgängliga.
 3. Allt innehåll är skyddat enligt svensk upphovsrätt och får ej kopieras eller distribueras vidare.

3 Användande och ingående av avtal

 1. Användarkontot skapas under förutsättning att Användaren fyllt i registreringsformuläret med korrekta uppgifter, accepterat dessa villkor, samt gett samtycke till sparande och användande av användaruppgifterna.
 2. Askunge bekräftar avtalets ingående genom att skicka ett e-postmeddelande till Användaren efter slutförd registrering.
 3. Askunge förbehåller sig rätten att ta bort inaktiva konton. Med inaktivitet menas att Abacusa inte använts under en sammanhängande period om sex (6) månader.
 4. Konton är personliga och får inte delas av flera personer.

4 Tillgänglighet och korrekthet

 1. Askunges ambition är att göra Abacusa tillgängligt dygnet runt. På grund av tekniskt arbete eller störningar, säkerhetsskäl eller myndighetsbeslut, utanför Askunge kontroll, kan det dock förekomma att Abacusa är otillgängligt. Askunge tar inget ansvar och ger inga garantier för Abacusas tillgänglighet eller användbarhet.
 2. Askunges ambition är att tillhandahålla en korrekt och felfri tjänst för Användaren. Askunge garanterar inte att Tjänsten är felfri men har för ambition att korrigera felaktigheter så fort de uppkommer. Askunge tar inget ansvar för Abacusas korrekthet.

5 Sekretesspolicy och personuppgiftsbehandling

 1. För att kunna säkerställa funktion, säkerhet och erbjuda Användarna en bra tjänst sparar, använder och analyserar Askunge användarinformation och information om hur tjänsten används. Denna information uppstår i samband inmatning av Användaren eller genom nyttjande av tjänsten. Askunge kommer enbart att behandla användarinformation i syfte att tillhandahålla och att förbättra tjänsten.
 2. Genom att acceptera dessa villkor samtycker Användaren till att användarinformationen behandlas och sparas av Askunge (i egenskap av personuppgiftsansvarig för den behandling som sker vid användning av Tjänsten). Användaren har rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan Användarens samtycke återkallades. Användarinformationen sparas och används under begränsad tid och kan raderas efter begäran därom av Användaren. I händelse av att Användaren begär radering kan användarinformationen komma att anonymiseras. Data lagras inom EU och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler. Användare har rätt att begära tillgång till - och rättelse av - sina personuppgifter eller en begränsning av den behandlingen som rör dem såsom Användare av Abacusa, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet (det vill säga att få ut era personuppgifter och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig). Notera att tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet med Askunge, men att Askunge behandlar personuppgifterna för ytterligare ändamål, såsom analys av användarinformation, och baserar denna behandling på Användarens samtycke. Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsregler har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet; Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige.
 3. Askunge är berättigad att använda eller överlämna användarinformation till tredje man för att följa lagar, försvara Askunges rättigheter, avhjälpa tekniska problem samt för att leverera och förbättra tjänsten. Överföring kommer endast att ske inom EU.
 4. Askunge använder så kallade cookies för att tillhandahålla Tjänsten. Abacusa använder sig av både sessionsbaserade och permanenta cookies. Användaren samtycker till sådan användning av cookies.

6 Ansvar och ansvarsbegränsning

 1. Askunges ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa användarvillkor och tvingande lagstiftning.
 2. Askunge har ingen skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren skulle kunna lida till följd av att Tjänsten inte motsvarar Användarens förväntningar eller för Användarens användande av Abacusa. Askunge ersätter aldrig indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.
 3. Skada som uppkommit i andra fall än vad som anges ovan ska inte ersättas av Askunge om Askunge varit normalt aktsam. Ersättningen för eventuell skada är begränsad till 20 % av användaravtalets värde.
 4. Användaren är skyldig att hålla Askunge skadeslöst för skada som orsakas Askunge på grund av hur Användaren använder Tjänsten, exempelvis om Användarens användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada. Användaren är ansvarig för skada eller förlust som drabbar Abacusa, tredje man eller Användaren själv på grund av att Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt ovan.

7 Tillämplig lag

 1. Användaravtalet regleras under svensk lag.
 2. Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta Användaravtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.